Fishing Report

Photo Gallery

Snowmobiling
Report

Vacation Packages

Vendor Info

 

 

Common Ojibwe Words

 
Listen to Samples
Sample 1 Sample 2 Sample 3 Sample 4 Sample 5 Sample 6
   
boozhoo! = hello!
aaniin ezhi ayaayan? = How are you?
minogiizhigad = it's a nice day
ojibwemodaa = let's speak Ojibwe
naegaajigo/weweni igo = take it easy
anishaa gidinin = I'm just joking with you
giga waabamin = I'll see you
gisinaa-magad = it is cold
aagim-ag = snowshoes
mikwam = ice
biboonodaaban = sled
biboon = winter
noongom zhebaa = this morning ishkwaanaawakweg = afternoon
noongom dibikak = tonight
aabitaa dibikad = midnight
dibikad = night
aki = land, earth
giizhig = day, sky
giizis = sun
dibik giizis = moon
anang = a star
waasanoode = northern lights
ziibi = a river
zaagai'igan = lake
ziigwan = spring
niibin = summer
dagwaagi = fall
noodin = wind
gimiwan = it rains
aanakwad = cloud
nagweyaab = a rainbow
giwase = he/she hunts
wewebanabii = she/he goes fishing ashigan = a bass fish
makwa = bear
makoons = bear cubs
maa'iingan = wolf
waagosh = fox
esiban = racoon
nigig = otter
amik = beaver
gaag = porcupine
zhigaag = skunk
ajidamoo = squirrel
waaboos = rabbit
waawaashkeshii = deer
gaazhigens-ag = cats
aminosh-ag = dogs
bizhiki-wag = cows
gookoosh-ag = pigs
wiisagizi maa'ingan = coyote
The longest Ojibwe word:
Miin-aan baash kimini-sij-i-gan bitooyin sij-i-gan-i bukwayszhiigan = blueberry pie

Lac Du Flambeau Chamber of Commerce
602 Peace Pipe Road ~ P.O. Box 456 ~ Downtown ~ Lac du Flambeau, WI 54538
(715) 588-3346 ~ Fax: (715) 588-9408
TOLL FREE: 1-877-588-3346
Email: info@lacduflambeauchamber.com
 

Home | Attractions | Community | Community Development | Culture | Dining | Eagle | Events | Fishing | History | Info Request Form | Links | Lodging | Recreation | Shopping | Services | Snowmobiling | Ojibwe Words